دبستان دخترانه هدایت
اخبار/مقالات
حکایت بهلول شکم سیر

روزی از روزها هارون الرشید از بهلول دیوانه پرسید :........